İstanbul’da faaliyet gösteren Ata Patent A.Ş. İstanbul tasarım avukatı olarak tasarım tecavüzü tazminat davaları, tasarım başvuru ve tescili ve tasarımın iptali, hükümsüzlük ve tazminat davaları ile ilgili olarak avukatlık, arabuluculuk, bilirkişilik ve hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Avukatlarımız fikri ve sınai mülkiyet davaları konusunda 1996’dan bugüne edindikleri deneyim ve bilgiler çerçevesinde, müvekkillerimize en etkili sonucu sağlamak için gayret göstermektedirler.

Sınai mülkiyet hakları 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında düzenlenmiştir. Sınai mülkiyet hakları; marka, patent, tasarım, faydalı model ve coğrafi işaretler gibi buluşların, yeniliklerin, yeni tasarımların ve özgün çalışmaların ilk uygulayıcıları adına kayıt edilmesini ve böylece bu kişilerin ürünü üretme ve satma hakkına belirli bir süre sahip olmalarını sağlayan haklardır.

Ata Patent A.Ş., kurulduğu 1996 yılından bugüne Türk ve yabancı sanayici ve iş insanlarının marka, patent, tasarım ve diğer fikri mülkiyet hakların korunması ile ilgili her türlü hukuki hizmetleri uygun fiyatla sunmaktadır. Hizmetlerimiz her türlü fikri hakkın seçilmesi, geliştirilmesi, başvuru ve tescil ile korunması ve sonrasında lisans verilmesi ile ilgili sözleşmelerin hazırlanması ve mahkemelerde savunulmasını içerir.

İstanbul endüstriyel tasarım avukatı ekibimiz endüstriyel tasarım başvurusu, tescili ve tasarım davaları konusunda edindikleri çeyrek asırlık deneyim ve bilgiler çerçevesinde; tasarım başvurusu ve tescili, tasarım başvurusuna itiraz, tasarım devri, tasarımda isim ve adres değişikliği, tasarım ihlali işlemlerinin takip edilmesi, tasarım rehini, tasarım lisansı ve haczi, ihtiyati tedbir, baskın ve el koyma işlemleri yapmaktadırlar.

İstanbul endüstriyel tasarım avukatı ekibimiz Türk Patent ve Marka Kurumu ve Avrupa Patent Ofisi nezdinde marka, patent, endüstriyel tasarım, coğrafi işaretler, entegre devre topoğrafyaları, telif, ticari sır, bilgisayar yazılımları, araştırma ve iş geliştirme faaliyetlerine ait fikir ve süreçler ve diğer fikri veya sınai mülkiyete tabi olabilen değerlerin tescili işlemlerinde hukuki destek vermektedirler.

Tasarım Tecavüzü Tazminat Davaları

Tasarım Tecavüzü Tazminat Davaları

Sınai mülkiyet hakkına tecavüz sayılan fiilleri işleyen kişiler, hak sahibinin zararını tazmin etmekle yükümlüdür.

Sınai mülkiyet hakkına tecavüz edilmesi durumunda, hakka konu ürün veya hizmetlerin, tecavüz eden tarafından kötü şekilde kullanılması veya üretilmesi, bu şekilde üretilen ürünlerin temin edilmesi yahut uygun olmayan bir tarzda piyasaya sürülmesi sonucunda sınai mülkiyet hakkının itibarı zarara uğrarsa, bu nedenle ayrıca tazminat istenebilir.

Hak sahibi, sınai mülkiyet hakkının ihlali iddiasına dayalı tazminat davası açmadan önce, delillerin tespiti ya da açılmış tazminat davasında uğramış olduğu zarar miktarının belirlenebilmesi için, sınai mülkiyet hakkının kullanılması ile ilgili belgelerin, tazminat yükümlüsü tarafından mahkemeye sunulması konusunda karar verilmesini mahkemeden talep edebilir.

Tasarım İptali Hükümsüzlük Davaları

Tasarım İptali Hükümsüzlük Davaları

Yetkili bir mahkeme tarafından tasarım tescili hükümsüz kılınabilir. Sınai Mülkiyet Kanununa göre hükümsüzlük sebepleri aşağıdaki gibidir:

 • Tasarımın, Kanunda yer alan tasarım ve ürün tanımlarına uymaması (m.55/1,2)
 • Tasarımın yeni ve ayırt edici nitelikte olmaması (m.56, 57)
 • Tasarımın kamu düzeni ve genel ahlaka aykırı olması (m.58/4-a)
 • Ürünün teknik fonksiyonun zorunlu kıldığı görünüm özellikleri içermesi (m.58/4-b)
 • Tasarımın başka bir ürüne mekanik olarak monte edilebilmek veya bağlanabilmek için ancak zorunlu biçim ve boyutlarda üretilmek zorunda olması (m.58/4-c)
 • Tasarımın Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesi kapsamında belirtilen işaretlerin, armaların, amblemlerin, nişanların veya adlandırmaların uygunsuz kullanımını içermesi (m.58/4-ç)
 • Başvurunun Kanunda belirtilen korumadan yararlanacak kişiler kapsamına girmeyen gerçek veya tüzel kişilerce yapılması (m.64/6-c)
 • Başvurunun kötü niyetli olduğunun ve bir fikri veya sınai mülkiyet hakkının yetkisiz kullanımını oluşturduğunun ispat edilmesi (m.77/1-a) Tasarımın gerçek hak sahibinin başkası olması (m.77/1-b)
 • Sonradan kamuya açıklanan aynı veya benzer nitelikteki bir tasarımın başvuru tarihinin tescilli tasarımdan önce olmasıdır (m.77/1-c)

Tasarımın Gaspı

Tasarım başvurusu gerçek hak sahibi olmayan bir kişi tarafından yapılmış veya tasarım bu kişi adına tescil edilmişse veya tescilsiz tasarım gerçek hak sahibi olmayan bir kişi tarafından kamuya sunulmuşsa, gerçek hak sahibi olduğunu iddia eden kişi, tasarım hakkından doğan diğer hak ve talepleri saklı kalmak kaydıyla, tasarım sahipliğinin kendisine devredilmesini veya tasarım sahibi olarak tanınmayı mahkemeden talep edebilir.

Buna ilişkin talepler, tescilli tasarımın yayımlandığı tarihten veya tescilsiz tasarımın kamuya sunulduğu tarihten itibaren üç yıl içinde ileri sürülmemesi hâlinde düşer. Ancak gerçek hak sahibi olmayan kişinin kötüniyetli olması hâlinde hak düşürücü süre uygulanmaz.

Tasarım Hakkı İhlali Halinde Tazminat Davası Açma Hakkı

Tasarım başvurusunun bültende yayımlanmasıyla birlikte, başvuru sahibi, tasarım hakkına yönelik tecavüzlerden dolayı hukuk davası açma hakkına sahiptir. Tecavüz eden, başvurudan veya kapsamından haberdar edilmişse, başvurunun yayımlanmış olmasına bakılmaz. Tecavüz edenin kötü niyetli olduğuna mahkeme tarafından hükmolunursa, yayımdan önce de tecavüzün varlığı kabul edilir.

Tescilsiz tasarımlar için, tasarım kamuya sunulduğu takdirde, hak sahibi, tasarım hakkına yönelik ihlallerden dolayı dava açmaya yetkilidir.

Tasarım Hakkına Tecavüz

Tasarım Hakkına Tecavüz Sayılan Haller

Tasarım hakkına tecavüz sayılan fiiller aşağıdaki gibidir:

 • Tasarım sahibinin izni olmaksızın bu Kanun hükümlerine göre koruma kapsamındaki bir tasarımın kullanıldığı veya uygulandığı ürünün aynısını veya genel izlenim itibarıyla ayırt edilemeyecek kadar benzerini üretmek, piyasaya sunmak, satmak, sözleşme yapmak için öneride bulunmak, ticari amaçla kullanmak veya bu amaçlarla bulundurmak, başka bir şekilde ticaret alanına çıkarmak, ithal işlemine tabi tutmak,
 • Tasarım sahibi tarafından lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu hakları üçüncü kişilere devretmek,
 • Tasarım hakkını gasp etmek. Koruma kapsamındaki tasarımın tescilli olduğuna ilişkin kaydın ürün, ambalaj veya fatura üzerine konulmamış olması, bu maddede sayılan fiilleri tasarım hakkına tecavüz olmaktan çıkarmaz.

Tasarım Hakkına Tecavüz ve Cezaları

Tasarım Hakkına Tecavüz ve Cezaları

Gerçeğe aykırı bir şekilde tasarım hakkı sahibi olarak bildirimde bulunanlar veya eşya veya ambalaj üzerine konulmuş tasarım koruması olduğunu belirten işareti; yetkisi olmadan kaldıranlar veya kendisini haksız olarak tasarım başvurusu sahibi, tasarım hakkı sahibi olarak gösterenler hakkında hapis ve para cezaları uygulanır.

Mevcut olmadığını veya üzerinde tasarruf yetkisi bulunmadığını bildiği veya bilmesi gerektiği halde, tasarım ile ilgili haklardan birini veya bu hakla ilgili lisansı başkasına devreden, veren, rehin eden, bu haklar üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunanlar ile korunan bir tasarım hakkının sahibi olmadığı veya koruma süresinin bittiği veya tasarım hakkının hükümsüzlüğü veya tasarım hakkının korunmasından doğan hakkının sona ermesi durumlarında kendisinin veya başkasının imal ettiği veya satışa çıkardığı eşyaya/ambalajlarına/ticari evrakına/ilanlarına hukuken korunan bir tasarım hakkıyla ilgili olduğu kanısını uyandıracak şekilde işaretler koyanlar veya bu amaçla ilan ve reklamlarda bu tarz yazı/ işaret/ifadeleri kullananlar hakkında hapis ve para cezaları uygulanır.

Sınai Mülkiyet Kanununun 81. maddesinde “Tasarım Hakkına Tecavüz Sayılan Fiiller“in neler olduğu düzenlenmiştir. Madde hükmüne göre; Tasarım hakkı sahibinin izni olmaksızın tasarımın aynısını veya belirgin bir şekilde benzerini yapmak, üretmek, piyasaya sunmak, satmak, sözleşme akdi için öneride bulunmak, kullanmak, ithal etmek ve bu amaçla depolama, elde bulundurmak; tasarım hakkına tecavüz olarak nitelendirilmektedir.

Tasarımların Korunması

Tasarımlar, Kuruma başvuru yapılarak tescil edilmiş olması halinde “tescilli tasarım”, ilk kez Türkiye’de kamuya sunulmuş olması halinde “tescilsiz tasarım” olarak korunur.

Tescilsiz tasarımların koruma süresi, koruma talep edilen tasarımın Türkiye’de kamuya ilk sunulduğu tarihten itibaren üç yıldır.

Tescilli tasarımların koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 5 yıldır. Ancak bu süre beşer yıllık dönemler halinde yenilenmek suretiyle 25 yıla kadar uzatılabilir.

Yenileme talebinin tasarım sahibi tarafından koruma süresinin sona erdiği tarihten önceki altı ay içinde yapılması ve aynı süre içinde yenileme ücretinin ödendiğine ilişkin bilginin Kuruma sunulması gerekir. Bu süre içinde talebin yapılmaması veya yenileme ücretinin ödendiğine ilişkin bilginin Kuruma sunulmaması halinde, yenileme talebi, koruma süresinin sona erdiği tarihten itibaren altı aylık süre içinde ek ücretin ödenmesi şartıyla da yapılabilir.

Yenilenmeyen tasarımlara ilişkin tasarım hakkı, koruma süresinin bittiği tarihte sona erer.

Çoklu başvurularda, kısmî yenileme işlemi yapılabilir.

İstanbul Tasarım Avukatı Hizmetlerimiz

 • Tasarım başvurusu ve tescili
 • Tasarım başvurusuna itiraz
 • Tasarım yenileme işlemleri
 • Tasarım adres ve unvan değişikliği
 • Tasarım hakları ihlalinin takip edilmesi
 • Tasarım rehini, lisansı ve haczi
 • Tasarım hakları tecavüzünde ihtiyati tedbir, baskın ve el koyma işlemleri
 • Tasarım devir işlemleri
 • Tasarım tecavüzü tazminat davası
 • Tasarımın iptali davası

Tasarım Tecavüzü Tazminat Davaları Avukatı Ekibimize Ulaşın

Ata Patent A.Ş. olarak bizler, yurt içinde ve yurt dışında şimdiki ve gelecekteki müvekkil ve müşterilerimizin hukuki sorunlarını çözmemizin veya bu sorunların hiç oluşmaması için gerekli tedbirleri almamızın varoluşumuzun gereği olduğunu biliyoruz. Patent Büromuz bugün Türk ve yabancı şahıs ve şirketlerin her türlü avukatlık, arabuluculuk ve bilirkişilik ihtiyaçlarına cevap veren İstanbul’un saygın fikri haklar hukuk bürolarından birisi haline gelmiştir. Şirketimize ve Tasarım Tecavüzü Tazminat Davaları için avukatlarımıza İletişim sayfamızdan ulaşabilir veya bize e-posta gönderebilirsiniz. Büyük emeklerle ortaya koyduğunuz fikirlerinizin küçük ihmaller nedeniyle kaybolmaması için var olduğumuzu ve size bir telefon kadar yakın olduğumuzu hatırlatırız.