İstanbul’da faaliyet gösteren Ata Patent A.Ş. İstanbul patent avukatı olarak patent başvuru ve tescili ve patent iptali, hükümsüzlük ve tazminat davaları ile ilgili olarak  avukatlık, arabuluculuk, bilirkişilik ve hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Avrupa Patent Başvurusunun Unsurları Nedir? Avukatlarımız fikri ve sınai mülkiyet davaları konusunda 1996’dan bugüne edindikleri deneyim ve bilgiler çerçevesinde, müvekkillerimize en etkili sonucu sağlamak için gayret göstermektedirler.

Sınai mülkiyet hakları 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında düzenlenmiştir. Sınai mülkiyet hakları; marka, patent, tasarım, faydalı model ve coğrafi işaretler gibi buluşların, yeniliklerin, yeni tasarımların ve özgün çalışmaların ilk uygulayıcıları adına kayıt edilmesini ve böylece bu kişilerin ürünü üretme ve satma hakkına belirli bir süre sahip olmalarını sağlayan haklardır.

Ata Patent A.Ş., kurulduğu 1996 yılından bugüne Türk ve yabancı sanayici ve iş insanlarının marka, patent, tasarım ve diğer fikri mülkiyet hakların korunması ile ilgili her türlü hukuki hizmetleri uygun fiyatla sunmaktadır. Hizmetlerimiz her türlü fikri hakkın seçilmesi, geliştirilmesi, başvuru ve tescil ile korunması ve sonrasında lisans verilmesi ile ilgili sözleşmelerin hazırlanması ve mahkemelerde savunulmasını içerir.

İstanbul patent avukatı ekibimiz patent hukuku ve patent davaları konusunda edindikleri çeyrek asırlık deneyim ve bilgiler çerçevesinde; patent başvurusu ve tescili, patent başvurusuna itiraz, patent devri, patentte isim ve adres değişikliği, patent ihlali işlemlerinin takip edilmesi, patent rehini, patent lisansı ve haczi, ihtiyati tedbir, baskın ve el koyma işlemleri, Türk Patent ve Marka Kurumu ve Avrupa Patent Ofisi nezdinde marka, patent, endüstriyel tasarım, coğrafi işaretler, entegre devre topoğrafyaları, telif, ticari sır, bilgisayar yazılımları, araştırma ve iş geliştirme faaliyetlerine ait fikir ve süreçler ve diğer fikri veya sınai mülkiyete tabi olabilen değerlerin tescili işlemlerinde hukuki destek vermektedirler.

Avrupa Patent Başvurusunun Unsurları

Avrupa Patent Başvurusunun Unsurları

Avrupa patent başvuruları dört ya da beş unsurdan oluşur. Bunlar aşağıda sıralanmıştır. Başvurudan sonra ilk başvurunun içeriğinin kapsamını aşacak değişiklikler yapılamaz.

Patent başvuru dilekçesi: EPO’nun 1001 nolu başvuru dilekçesi formu kullanılmalıdır. Bu forma EPO’dan ya da Ulusal ofislerden ulaşılabilir.

Tarifname: Tarifname, buluş konusunda uzman bir kişinin buluşu anlayıp uygulayabileceği kadar açık bir şekilde yazılmalıdır. Tarifname kısmı istemler için temel teşkil eder.

İstemler: Patent korunması istenen yeni teknik özelliklerin tanımlandığı kısımdır. Açık ve kısa yazılmalı ve tarifnamece desteklenmelidir.

Resimler: Başvuru, gerekiyorsa açıklayıcı teknik resimler de içerebilir. Resimler, görsel anlatım yoluyla buluşun daha iyi açıklanmasına yardımcı olmaktadır.

Özet: Özet, kısa teknik bilgiler içermeli buluşun patentlenebilirliği hakkında yorumlar içermemelidir.

Başvuru Şekli ve İnceleme

Avrupa Patenti sisteminin ilk adımı, başvurunun gerekli bilgileri ve belgeleri başvuru tarihinde sağlayıp sağlamadığının kontrolünün yapılmasıdır.

Bir başvuruda aşağıdakilerin bulunması gerekmektedir.

Avrupa Patenti istendiğine dair bir ibare, en az bir EPC’ye üye ülkenin seçildiğinin belirtilmesi, başvuru sahibini tanımlayan bilgiler, tarifname, istemler.

Bu aşamadan sonra şekli inceleme aşamasına geçilir. Bu aşamada, başvuru dilekçesi ve içeriği, buluş sahibinin belirtilip belirtilmediği, rüçhan hakkı istenip istenmediği, vekilli bir başvuru olup olmadığı ve ücretlerin zamanında ödenip ödenmediği kontrol edilir.

Araştırma

Şekli incelemeye paralel olarak, ‘‘Avrupa Araştırma Raporu’’ da hazırlanmaya başlanır. Bunun için EPO’ya yapılan araştırma sonucunda erişilebilen, yenilik ve buluş basamağı kriterleri değerlendirilirken göz önünde bulundurulacak dökümanlar ortaya konulur. Araştırma raporu, buluşun patentlenebilirliği hakkında görüşler, ifadeler ve yorumlar içermez. Araştırma raporu düzenlendikten sonra, raporda geçen ilgili dökümanların birer kopyaları raporla birlikte başvuru sahibine gönderilir.

Başvurunun Yayını

Başvuru normalde, araştırma raporuyla birlikte, başvuru tarihinden ya da rüçhanı varsa rüçhan tarihinden itibaren 18 içinde yayınlanır. Başvuru sahibine, başvurusuna detaylı inceleme ile devam edip etmeyeceği konusunda karar vermesi için 6 aylık bir süre tanınır.

Alternatif olarak, hali hazırda inceleme talep etmiş olan başvuru sahibinin, başvurunun devam edip etmeyeceği konusunda bildirimde bulunması gerektiği kendisine bildirilir.

Yayın tarihinden itibaren, üçüncü kişilerin kullanımına karşı, başvuruda belirtilmiş ülkelerde, ilgili ulusal ofise istemlerle başvuru yapıldıysa, Avrupa Patent başvurusu bu ülkelerde geçici korumaya sahip olur.

Detaylı İnceleme

EPO, inceleme talebi yapıldıktan sonra, araştırma raporunu temel alarak, başvurunun EPC’nin gerekliliklerini yerine getirip getirmediği ve başvurunun patentlenebilir olup olmadığını hakkında inceleme gerçekleştirir.

İnceleme bölümü üç inceleme uzmanından oluşur. Bu uzmanlardan biri patent verilmesi veya reddedilmesi aşamalarına kadar başvuruyu yürütür. Bu uzman, başvuruyu sahibiyle ya da varsa vekiliyle gerekli yazışma işlemlerini inceleme bölümü adına yürütür. Başvuru hakkında verilen son karar, inceleme bölümünde bulunan üç uzmanın kararıyla tarafsız bir biçimde alınır.

Avrupa Patentinin Verilmesi

Verilmiş olan bir Avrupa Patenti, üye ülkelerin ulusal fazlarına girmeye hazır bir patentler demetidir. Üye ülkelerin çoğunda, ihlal durumlarına karşı yürürlüktedir, bazı ülkelerde geçerli olabilmesi için ulusal yasalarına göre, patent dökümanının çevirisinin sunulması, ücretlerinin ödenmesi gerekmektedir. Bu durumlar her üye ülkenin kendi yasal mevzuatına göre düzenlenmektedir.

Avrupa Patent Sözleşmesi

Avrupa Patent Sözleşmesi (European Patent Convention – EPC), tek bir başvuru ile EPC’ye üye 32 ülkede patent elde edilebilmesine olanak sağlamaktadır. Avrupa Patentinin hangi ülkeleri kapsayacağına patent başvuru sahibi karar vermektedir.

Avrupa Patentinin Avantajları Nelerdir?

Ekonomi ve verimlilik: Avrupa ülkelerinde daha kısa zamanda ve daha az maliyetle patent koruması elde edebilmenin yoludur.

Güçlü bir patent: Her Avrupa patenti, detaylı bir inceleme aşamasından geçmekte ve üye ülkelerde koruma altına alınabilmektedir.

EPC’ye üye ülkelerde tek etki: Başvuru tarihinden itibaren 20 yıl koruma sağlamaktadır.

Başvuru Hangi Durumlarda Yapılmalıdır?

Birçok ülkede patent koruması alınması, talep edilen her ülkede ayrı ayrı başvuru gerektirdiğinden masraflı bir sürece dönüşebilir.

Yatırımlar göz önünde bulundurularak risk ve kar analizi dikkatli bir şekilde değerlendirilerek bu sürece girilmelidir.

Bununla birlikte, patent konusu buluş, bir ülkede önemli ekonomik getiri sağlayacaksa patent koruması alınması tavsiye edilir.

Üç ya da daha fazla Avrupa ülkesinde koruma talep edilmesi düşünülüyorsa, Avrupa Patenti başvurusu yapılması maliyet açısından daha mantıklıdır.

Avrupa Patenti Başvurusu

Bir Avrupa patenti aşağıdaki yollardan yapılabilir,

 • İlk olarak doğrudan TPMK’ye Avrupa patenti başvurusu yapılarak,
 • Ulusal başvurunun başvuru tarihinden itibaren 12 ay geçmemişse, ulusal başvuru rüçhan gösterilerek,
 • Bir Avrupa patenti başvurusu ayrıca, rüçhanlı ya da rüçhansız olarak ‘‘Euro-PCT’’ başvurusu yoluyla, uluslararası bir PCT başvurusundan da elde edilebilir.

Ulusal Patent Başvuruları

İlk adım olarak, TPMK’ye ulusal bir patent başvurusu yapabilirsiniz. Ulusal bir başvuru yaparak, ilk aşamada prosedüre göreceli daha ucuz bir giriş ve patent prosedürleri hakkında TPMK’den Türkçe bilgi alabilme olanağı ve avantajı elde etmiş olursunuz. Eğer başka ülkelerde de patent başvurusu yapmaya karar verirseniz, 12 aylık bir süre içinde diğer ülkelerin ulusal fazlarına girmeniz ve TPMK’ye yapmış olduğunuz ilk başvuruyu rüçhan göstermeniz gerekmektedir.

Patent İşbirliği Anlaşması (PCT)

PCT, dünya çapında 120’den fazla ülke için kolaylaştırılmış başvuru prosedürü sunmaktadır. Başvuru sahipleri, tek bir uluslararası başvuru ile diğer ülkelerin ya da bölgelerin ulusal fazları için ayrı ayrı başvuru yapmaları yerine birçok ülkeyi seçebilmektedirler.

Uluslararası fazda, uluslararası araştırma ve eğer talep edilirse, ön inceleme işlemleri yapılmaktadır. Ulusal ya da bölgesel fazda ise işlemler ile ilgili ulusal ya da bölgesel ofis tarafından yürütülmektedir.

Bölgesel bir ofis olarak Avrupa Patent Ofisi (EPO), uluslararası PCT başvuruları için de Avrupa Patenti verebilmektedir.

Avrupa Patentinin Maliyeti

Avrupa Patentinin Maliyeti

Ortalama bir patent başvurusu için EPO’ya ödenmesi gereken ücretler, başvuru, araştırma, ülke belirleme, inceleme, patent verilmesi, basım ücretleri, 3. yıl, ve 4. yıl ücretleri dâhil ortalama 4.600 EURO’dur. Avrupa Patent Başvurusunun Unsurları ve maliyeti hakkında detaylar aşağıdadır.

Sürecin başlangıcından ödenmesi gereken başvuru ve araştırma ücretleri toplam 1.170 Euro’dur. Diğer ücretler daha sonra ödenmektedir. Başvuru sahipleri her aşamada, örneğin Araştırma raporunun alınmasından sonra, başvurusuna devam edip etmeyeceği konusunda karar verebilmektedir. Avrupa patentinin verilmesinden sonra patentin ulusal fazlarda devam edebilmesi için başvuruda belirlenmiş olan ulusal ofislerdeki yıllık ücretler ulusal ofislere ödenmelidir.

Örnek: Avrupa’da 6 üye ülkede patent tescili işlemleri ilk 10 yıl için ortalama olarak ne kadar bir maliyet getirir?

Açıklama: Avrupa Patent Ofisi’ne Avrupa patent başvurusu için (belirlenmiş 8 ülkede) tescil dahil ödenecek ortalama ücret 32.000 EURO’dur. Bu ücrete; başvuru, araştırma, ülke belirlenmesi, inceleme ücretleri ve yıllık ücretler dahildir. Seçilen üye ülkelerin ulusal patent ofislerine yıllık yenileme ücretleri Avrupa Patent Fasikülü Yayınından sonra ödenmeye başlanır. Bu ödemelerde ulusal fazına girilen ülkenin patent ofisinin belirlediği ücretler esas alınır.

Başvuru sahipleri ne zaman olursa olsun işlemlerinin her aşamasında, devam edip etmemeye karar verebilirler. Devam kararı Araştırma Raporunda ortaya konulan dökümanlar dikkate alınarak verilmelidir.

Vekiller İçin Ücretler

Avrupa patenti alırken ülkemize dışarıdan başvuru yapan patent sahiplerinin vekil tutma zorunluluğu vardır. Diğer ülkelerde de bu tip zorunluluklar olabilir ve her ülkede tutulan vekil ücretlerinin ödenmesi gerekebilir. Vekiller hakkındaki bilgilere her üye ülkenin web sitesinden erişilebilir.

Çeviri Maliyetleri

Avrupa Patentinin verilmesinden sonra, başvuruda belirlenmiş üye ülkelerin ulusal fazlarına girerken birçok ülke patent belgesinin çevirisini talep etmektedir. Aksi takdirde Avrupa Patenti bu ülkelerde geçerli olmamaktadır. Çeviri maliyetleri büyük miktarlar olabileceğinden patent sahiplerinin hangi ülkelerde gerçekten korumaya ihtiyaç olduğu noktasında Pazar analizi faydalarına olacaktır.

Avrupa Patent Başvuru Ücretleri

Aşağıdaki tabloda belirtilen ücretler 1 Nisan 2006 tarihi itibariyle geçerli olan ücretlerdir. Güncel ücretlere www.tpe.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Tabloda belirtilen bütün ücretler Avrupa Patent Ofisinin Türkiye İş Bankası Ankara-Kızılay Şubesi 4214-301120-1039000 numaralı hesabına ödenir.

Patent alınması 3-4 yılı kapsayan uzun bir süreçtir. Bu süreç içinde ortalama olarak maliyet, başvuru, araştırma, ülke belirleme, inceleme, belge verilmesi, 3. Yıl ücreti ve 4. Yıl ücreti dahil toplam 4.600 EURO’dur.

Avrupa Patentine İtiraz

Avrupa Patenti Nedir?

Avrupa Patent Sözleşmesi ile buluşların korunması konusunda Avrupa ülkeleri arasında işbirliğinin arttırılması, üye ülkelerin tümünde geçerli bir patent verilmesi sisteminin kurulması ve Avrupa ülkeleri arasında ortak bir patent hukukunun oluşturulması amaçlanmıştır.

Üye Ülkeler:

Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Lihtenştayn, Lüksemburg, Monako, Portekiz, Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Makedonya, Malta, Litvanya, İzlanda.

Koruma Talep Edilebilen Ülkeler

Arnavutluk, Letonya, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Makedonya, Sırbistan.

Herhangi Bir Zamanda Üye Olabilecek Ülkeler

Norveç

Avrupa Patent Başvurusu Nereye Yapılır?

Avrupa Patent Ofisi’nin (EPO)’nun Münih, Berlin, Lahey’deki ofislerine ya da Türkiye için TPE’ye başvuru yapılabilir. TPE başvuruları posta yoluyla ya da doğrudan enstitüye teslim edilmesi yoluyla kabul edilmektedir.

Avrupa Patent Başvurusunun Dili

Başvurular, EPO’nun üç resmi dili İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden biriyle yapılabilir. Ana dilleri bu üç dilden biri olmayan ülkelerde yapılan başvurular bu ülkelerin dillerinde yapılabilir ancak, başvuru sahibi başvuru tarihinden itibaren üç ay içinde belirtilen resmi üç dilden birindeki çeviriyi EPO’ya göndermek zorundadır. Örneğin; TPE’ye ilk defa yapılan bir EPC başvurusu Türkçe verilebilir, ancak başvuru sahiplerinin üç ay içinde EPO’nun yukarıda belirtilen üç resmi dillerinden birinde yapılan tercümeyi EPO’ya üç ay içinde sunmaları gerekmektedir.

Avrupa Patentine İtiraz

Avrupa Patenti verildikten sonra, genel olarak başvuru sahibinin rakipleri olan ve başvurunun patentlenmemesi gerektiğine inanan üçüncü kişiler tarafından patente itiraz edilebilir. Örneğin; buluşun yeni olmadığı ya da buluş basamağı içermediği şeklinde itirazlar.

Avrupa Patentine itiraz edilmesi işlemi, Avrupa Patent Bülteninde, patentin verildiğine dair ilanın yapılmasından itibaren dokuz ay içerisinde yapılmalıdır. İtirazın incelenmesi işlemi, EPO bünyesindeki, yine üç kişiden oluşan itiraz bölümü tarafından incelenir.

Temyiz

EPO’nun patent verme veya itiraz konularında verdiği kararlar temyize açıktır. Temyiz için verilen kararlar EPO’nun bağımsız “Temyiz Kurulu” tarafından alınır.

İstanbul Patent Avukatı

İstanbul Patent Avukatımızdan;

“Günümüzde fikri ürünlerin geniş bir yelpazeye yayılmasına karşılık bu ürünlere yönelik fikri haklarını ihlal eden eylemlere de sıkça rastlanmaktadır. Bir marka hakkı unsurunun ya da patentin izinsiz kullanılması, bir ürünün izinsiz kopyalarının satışa çıkarılması gibi pek çok örnekte fikri ürün sahibi kişi ya da kuruluşların fikri haklarının ihlal edilmesi söz konusudur.”

“Fikri haklar, hem ekonomik bir değer ihtiva etmesi hem de halkla ilişkiler, reklam ve iletişim gibi alanlara sirayet etmesi sebepleriyle tüzel ve gerçek kişi tüm müvekkillerimizin ekonomik anlamda büyümesi için vazgeçilmez bir unsurdur. Bu nedenle müvekkillerimiz fikri haklarını korumak, geliştirmek ve gereken hallerde hak ihlallerinin önlenmesi için mücadele etmek durumundadır.”

İstanbul Patent Avukatı Ekibimizin Hizmetleri

 • Patent başvurusu ve tescili
 • Avrupa patent başvurusu ve tescili
 • Patent başvurusuna itiraz
 • Patent yenileme işlemleri
 • Patent adres ve ünvan değişikliği
 • Patent hakları ihlalinin takip edilmesi
 • Patent rehini, lisansı ve haczi
 • Patent hakları tecavüzünde ihtiyati tedbir, baskın ve el koyma işlemleri
 • Patent iptali davası
 • Patent tecavüzü davası
 • Patent tecavüzü maddi ve manevi tazminat davası
 • Patent taklit suçu ceza davası
 • Patent devir işlemleri

Avrupa Patent Başvurusunun Unsurları için Avukatı Ekibimize Ulaşın

Ata Patent A.Ş. olarak bizler, yurt içinde ve yurt dışında şimdiki ve gelecekteki müvekkil ve müşterilerimizin hukuki sorunlarını çözmemizin veya bu sorunların hiç oluşmaması için gerekli tedbirleri almamızın varoluşumuzun gereği olduğunu biliyoruz. Patent Büromuz bugün Türk ve yabancı şahıs ve şirketlerin her türlü avukatlık, arabuluculuk ve bilirkişilik ihtiyaçlarına cevap veren İstanbul’un saygın fikri haklar hukuk bürolarından birisi haline gelmiştir. Şirketimize ve Avrupa Patent Başvurusunun Unsurları için avukatlarımıza İletişim sayfamızdan ulaşabilir veya bize e-posta gönderebilirsiniz. Büyük emeklerle ortaya koyduğunuz fikirlerinizin küçük ihmaller nedeniyle kaybolmaması için var olduğumuzu ve size bir telefon kadar yakın olduğumuzu hatırlatırız.