İstanbul’da faaliyet gösteren Ata Patent A.Ş. İstanbul Anadolu Yakası marka avukatı ekibi marka başvurusu ve tescili ve marka iptal, hükümsüzlük ve tazminat davaları ile ilgili olarak avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Avukatlarımız fikri ve sınai mülkiyet davaları konusunda 1996’dan bugüne edindikleri deneyim ve bilgiler çerçevesinde, müvekkillerimize en etkili sonucu sağlamak için gayret göstermektedirler.

Sınai mülkiyet hakları 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında düzenlenmiştir. Sınai mülkiyet hakları; marka, patent, tasarım, faydalı model ve coğrafi işaretler gibi buluşların, yeniliklerin, yeni tasarımların ve özgün çalışmaların ilk uygulayıcıları adına kayıt edilmesini ve böylece bu kişilerin ürünü üretme ve satma hakkına belirli bir süre sahip olmalarını sağlayan haklardır.

Ata Patent A.Ş., kurulduğu 1996 yılından bugüne Türk ve yabancı sanayici ve iş insanlarının marka, patent, tasarım ve diğer fikri mülkiyet hakların korunması ile ilgili her türlü hukuki hizmetleri uygun fiyatla sunmaktadır. Hizmetlerimiz her türlü fikri hakkın seçilmesi, geliştirilmesi, başvuru ve tescil ile korunması ve sonrasında lisans verilmesi ile ilgili sözleşmelerin hazırlanması ve mahkemelerde savunulmasını içerir.

İstanbul Anadolu Yakası Marka Avukatı Ekibimiz

İstanbul Anadolu Yakası marka avukatı ekibimiz marka hukuku ve marka davaları konusunda 1996’dan bugüne edindikleri deneyim ve bilgiler çerçevesinde; marka başvurusu ve tescili, marka başvurusuna itiraz, marka devri, markada isim ve adres değişikliği işlemleri yapmaktadırlar.  Ayrıca, marka avukatlarımız marka ihlali işlemlerinin takip edilmesi, marka rehini, marka lisansı ve haczi, ihtiyati tedbir, baskın ve el koyma işlemlerini uygulamaktadırlar.

Ata Patent marka avukatı kadrosu Türk Patent ve Marka Kurumu ve Avrupa Patent Ofisi nezdinde marka, patent, endüstriyel tasarım, coğrafi işaretler, entegre devre topografyaları, telif, ticari sır, bilgisayar yazılımları, araştırma ve iş geliştirme faaliyetlerine ait fikir ve süreçler ve diğer fikri veya sınai mülkiyete tabi olabilen değerlerin tescili işlemlerinde hukuki destek vermektedirler.

Marka Nedir?

Marka Avukatı

Bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her türlü işarettir.

Marka Tescili Neden Önemlidir?

Markaların tescili zorunlu olmamakla birlikte, marka tescili; marka üzerindeki hakları ispatlayan ve marka ihlalini engelleyen en önemli araçtır. İleride olası marka ihlallerinde marka hakkının ileri sürülmesi, tecavüzün önlenmesi ve giderilmesi, tazminat talep edilmesi gibi pek çok hususta marka tescili büyük önem arz etmektedir. Öte yandan tescilsiz markalar için ise sadece haksız rekabete ilişkin dar bir korumadan yararlanma mümkün olabilecektir.

Tescilli marka, sahibine tescilsiz markaya göre çok daha geniş bir koruma sağladığından faaliyette bulunulan bütün ülkelerde marka tescili önemle tavsiye edilmektedir.

Hangi Markalar Tescil Edilebilir?

Ayırt edici olması koşuluyla her türlü işaretin marka olarak tescil edilmesi mümkündür. Açık ve net bir şekilde olarak sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dahil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaret marka olarak tescil edilebilir. Ayırt edici nitelik, bir sözcük ya da işaretin herhangi bir sebeple diğerlerinden farklı olmasını sağlayan özellikleri ve ögeleri ifade eder.

10 Ocak 2017 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Sınai Mülkiyet Kanunu ile markanın tescile uygun ve sicilde gösterilebilir bir halde olması halinde seslerin dahi tescilinin önü açılmıştır. Ayrıca yeni Kanun’da renk kombinasyonlarının yanında renklerin de tek başına tescil edilebilirliği kabul edilmiştir.

Kimler Marka Tescil İşlemine Başvurabilir?

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları
 • Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşim yeri olan veya sınai ya da ticari faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler
 • Paris Sözleşmesi veya Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması hükümleri dahilinde başvuru hakkına sahip kişiler
 • Karşılıklılık ilkesi uyarınca, Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki kişilere sınai mülkiyet hakkı koruması sağlayan devletlerin uyruğundaki kişiler

Türkiye’de marka başvurusunda bulunma hakkına sahiptir.

İstanbul Marka Tescil İşlemleri Avukatı

Marka Tescil İşlemleri

İstanbul Anadolu Yakası marka avukatı ekibimiz marke tescil ve başvuru işlemlerini başından sonuna kadar takip etmektedir. Başvuruda bulunabilmek için, başvuru sahibinin tacir olması veya ticari işletmesinin bulunması gerekmemektedir. Gerçek kişiler de kendi adlarına marka tescil başvurusunda bulunabilmektedirler. Birden çok marka için tek bir marka başvurusu yapılamamaktadır. Her marka için ayrı bir tescil başvurusu yapılması gerekmektedir.

Başvuru sahibi veya sahiplerinin kimlik ve iletişim bilgileri, başvuru vekil aracılığıyla yapılıyorsa vekilin kimlik ve iletişim bilgileri, rüçhan hakkından yararlanmak isteniyorsa yetkili makamlardan alınan rüçhan hakkını gösterir belgenin aslı ve bu belgenin yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi, kanunda belirtilen şartları taşıyan marka örneği, latin alfabesi dışında harf veya harfler kullanılmış ise bunların Latin alfabesindeki karşılığı, marka başvurusuna konu malların veya hizmetlerin sınıf numaraları ve bu numaralara uygun olarak düzenlenmiş listesi, başvuru ücretinin, başvuru kapsamında birden fazla mal veya hizmet sınıfı varsa bu ilave sınıfların ücretinin ve varsa rüçhan hakkı talebine ilişkin ücretin ödendiğini gösterir bilgi, varsa muvafakatnameye ilişkin bilgileri marka başvurusunda bulunmalıdır. Marka tescili, yapılan başvuru üzerine, TPMK tarafından yürütülen idari sürecin sonunda gerçekleşmektedir.

Marka Tescil Başvuru Süreci;

 • Tescil Başvurusu
 • Başvurunun TPMK Tarafından Şekli İncelemeye Tabi Tutulması
 • Başvurunun Yayınlanması
 • Başvuruya İtirazların Yapılması, İtirazların İncelenmesi
 • Tescil Belgelerinin Verilmesi / Tescil Başvurusunun Reddedilmesi

Şeklinde ilerlemekte ve yaklaşık olarak 6-12 ay kadar sürmektedir. Başvurusu eksiksiz yapılmış veya daha sonradan eksikleri giderilmiş ve süresi içerisinde hakkına itiraz yapılmamış veya yapılan itiraz kesin olarak reddedilmiş bir başvuru, tescil edilerek sicile kaydedilir. Başvuru sahibine de “Marka Tescil Belgesi” verilir.

Tescilin sağladığı koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 10 senedir. Bu süre, her 10 senenin bitimine 6 ay kalmasından itibaren uzatma başvurusu yapılarak, 10’ar yıllık dönemler halinde ve sınırsız olarak yenilenebilmektedir. Bu 6 aylık sürenin kaçırılması halinde de 10 senelik koruma süresini takiben 6 ay içinde gecikmeli uzatma başvurusu ceza bedeli ödenerek marka tescilinin korumasının uzatılması sağlanabilecektir.

Marka tescil başvurusunda bulunabilmek için markanın kullanımda olması şart değildir. Ancak tescilden sonraki herhangi bir 5 senelik dönemde marka kullanılmazsa markanın iptaline karar verilecektir.

İstanbul Anadolu Yakası Marka Başvurusu ve Tescili Avukatı

Marka Başvurusu ve Tescili

İstanbul Anadolu Yakası Marka Avukatı ekibimiz marka hukuku ve marka davaları konusunda 1996’dan bugüne edindikleri deneyim ve bilgiler çerçevesinde; marka, patent, tasarım başvurusu ve tescili, marka patent başvurusuna itiraz, marka devri, markada isim ve adres değişikliği, marka ihlali işlemlerinin takip edilmesi, marka rehini, marka lisansı ve haczi, ihtiyati tedbir, baskın ve el koyma işlemleri, Türk Patent ve Marka Kurumu ve Avrupa Patent Ofisi nezdinde marka, patent, endüstriyel tasarım, coğrafi işaretler, entegre devre topografyaları, telif, ticari sır, bilgisayar yazılımları, araştırma ve iş geliştirme faaliyetlerine ait fikir ve süreçler ve diğer fikri veya sınai mülkiyete tabi olabilen değerlerin tescili işlemlerinde hukuki destek vermektedirler.

Marka Başvurusu ve Tescili

Türk Patent ve Marka Kurumu; patentler, faydalı modeller, markalar, coğrafi işaretler, geleneksel ürün adları, tasarımlar ile entegre devre topoğrafyalarının ilgili mevzuat hükümleri uyarınca tescilini ve bu hakların korunması ile ilgili işlemleri yapmaktadır. Ayrıca sınai mülkiyet alanında Avrupa Birliği, uluslararası kuruluşlar ve yabancı ülkelerle ilişkileri yürütmekte, uluslararası başvuru ve tescil süreçlerine yönelik işbirliğinde bulunmaktadır.

Marka Başvuru ve Tescili Yapmalıyım?

Markaların tescili zorunlu olmamakla birlikte, marka tescili; marka üzerindeki hakları ispatlayan ve marka ihlalini engelleyen en önemli araçtır. İleride olası marka ihlallerinde marka hakkının ileri sürülmesi, tecavüzün önlenmesi ve giderilmesi, tazminat talep edilmesi gibi pek çok hususta marka tescili büyük önem arz etmektedir. Öte yandan tescilsiz markalar için ise sadece haksız rekabete ilişkin dar bir korumadan yararlanma mümkün olabilecektir.

Tescilli marka, sahibine tescilsiz markaya göre çok daha geniş bir koruma sağladığından faaliyette bulunulan bütün ülkelerde markanız için başvuruda bulunmanız tavsiye edilmektedir.

Marka Başvurusu Tescili Prosedürü

Marka başvurusu öncesi, tescili istenen ibarelerin başkası adına tescile ya da başvuruya konu olup olmadığına ilişkin bir ön araştırma yapılması oldukça önemlidir. Zira aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceki tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer ibareler için yapılan marka başvuruları, TPMK tarafından gerçekleştirilecek olan uzman araştırması neticesinde reddolunacaktır.

Marka başvuruları, e-imza ya da mobil imza kullanılarak çevrimiçi ortamda gerçekleştirilebilmektedir. TPMK’nın marka başvurularına ilişkin talep ettiği işlem ücretleri resmi web sitesinde yayımlanmaktadır. Yapılan başvuruların şekli incelemesi TPMK nezdinde görevli marka uzmanları tarafından başvuruyu takiben yaklaşık 3-4 gün içerisinde yapılmaktadır. Şekli inceleme aşamasında herhangi bir eksiklik tespit edilmesi durumunda ise başvuru sahibine eksiklik ve/veya hataları gidermesi için iki aylık süre verilmektedir. Şekli inceleme aşamasını geçen başvurular için yine görevli marka uzmanları tarafından benzerlik araştırması yapılmaktadır.

Bu araştırmada; tescili istenen marka başvurusu ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer hali hazırda tescil edilmiş ya da daha erken tarihli bir marka başvurusu olup olmadığı kontrol edilmektedir. Herhangi bir benzerlik bulunamaması halinde marka başvurusu Resmi Marka Bülteni’nde 2 aylık süreyle yayımlanmaktadır. Bu yayım süresince 3. Kişiler markanın yayımına itiraz edebilme hakkına sahiptirler. Herhangi bir itiraz gelmemesi halinde yayım süresinin sonunda kurum tarafından marka tesciline karar verilmekte ve eksik olan marka tescil ücreti başvuran tarafından yatırılarak markanın tescil işlemi gerçekleştirilmektedir.

Marka Başvuru Tescilinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Marka başvurusunun gerçekleştirilmesi için, aşağıda sayılan bilgilerin eksiksiz bir şekilde tamamlanması gerekmektedir:

 • Başvuru sahibi veya sahiplerinin kimlik ve iletişim bilgileri.
 • Varsa rüçhan hakkı talebine ilişkin bilgiler.
 • Marka örneğinde Latin alfabesi dışında harf veya harfler kullanılmış ise bunların Latin alfabesindeki karşılığı.
 • Marka başvurusuna konu malların veya hizmetlerin Nis Anlaşmasına göre sınıf numaraları ve bu numaralara uygun olarak düzenlenmiş listesi.
 • Başvuru ücretinin, başvuru kapsamında birden fazla mal veya hizmet sınıfı varsa bu ilave sınıfların ücretinin ve varsa rüçhan hakkı talebine ilişkin ücretin ödendiğini gösterir bilgi.
 • Varsa muvafakatnameye ilişkin bilgiler.
 • Varsa ortak temsilciye ilişkin bilgiler.

Eğer bir şekil markası başvurusunda bulunulacak ise markanın bulunduğu işaretin görseli 7 x 7 (825 x 825) ve 300dpi formatında olmalıdır.

İstanbul Anadolu Yakası Marka Avukatı Ekibimizin Hizmetleri

 • Marka başvurusu ve tescili
 • Marka başvurusuna itiraz
 • Marka yenileme ve devir işlemleri
 • Marka adres ve ünvan değişikliği
 • Marka hakları ihlalinin takip edilmesi
 • Marka rehini, lisansı ve haczi
 • Marka hakları tecavüzünde ihtiyati tedbir, baskın ve el koyma işlemleri

İstanbul Marka Avukatı Tavsiyesi

“Günümüzde fikri ürünlerin geniş bir yelpazeye yayılmasına karşılık bu ürünlere yönelik fikri haklarını ihlal eden eylemlere de sıkça rastlanmaktadır. Bir marka hakkı unsurunun ya da patentin izinsiz kullanılması, bir ürünün izinsiz kopyalarının satışa çıkarılması gibi pek çok örnekte fikri ürün sahibi kişi ya da kuruluşların fikri haklarının ihlal edilmesi söz konusudur.”

“Fikri haklar, hem ekonomik bir değer ihtiva etmesi hem de halkla ilişkiler, reklam ve iletişim gibi alanlara sirayet etmesi sebepleriyle tüzel ve gerçek kişi tüm müvekkillerimizin ekonomik anlamda büyümesi için vazgeçilmez bir unsurdur. Bu nedenle müvekkillerimiz fikri haklarını korumak, geliştirmek ve gereken hallerde hak ihlallerinin önlenmesi için mücadele etmek durumundadır.”

Marka Tescilinin Marka Sahibine Sağladığı Haklar Nelerdir?

Marka tescili, sahibine, markayı tek başına kullanma hakkı ve izinsiz kullanılmasını önleme yetkisi verir.

Markanın tescil kapsamına giren aynı veya benzer mal veya hizmetlerle ilgili olarak karıştırılma ihtimali olan, tescilli markanın itibarından dolayı haksız avantaj elde edecek veya tescilli markanın ayırt edici karakterine zarar verecek nitelikteki herhangi bir işaretin izinsiz kullanımını önleme hakkı verir.

Tescilli bir marka başkasına devir edilebilir, miras yolu ile intikal edebilir, kullanma hakkı lisans konusu olabilir, rehin verilebilir veya teminat olarak gösterilebilir.

Tescilli olmayan markalar, markaların tescilli ve korunması hakkındaki yasalarla getirilen haklardan ve korumadan yararlanamazlar.

Marka Tescilini Engelleyen Temel Sebepler

Marka seçiminde markanın tescilinin engelleyen sebepleri dikkate almak önemlidir. Marka tescili için yapılan başvurular, yeterli şartları sağlayamadığı durumda, aşağıda “mutlak nedenler” olarak adlandırılan gerekçelerden dolayı reddedilir.

 • Ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretler,
 • Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer olan işaretler,
 • Tescili talep edilen mal veya hizmetler için cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak ve karakteristik özellikler belirten işaretler,
 • Ticaret alnında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret ve adları münhasıran veya esas unsur olarak içeren markalar,
 • Tescili talep edilen ürünün doğal yapısından ortaya çıkan şeklini veya bir teknik sonucu elde etmek için zorunlu olan, kendine malın şeklini veya mala asli değerini veren şekli içeren işaretler,
 • Ülke bayrakları, WIPO Uluslararası Büro ’ya korunması için iletilmiş olan devletlere ait hükümranlık işaretleri, hanedanlık armaları, resmi kontrol ve garanti işaretleri ile uluslararası kurumlara ait isim, damga, amblem ve işaretler,
 • Tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş nitelikteki isim, amblem, arma, vb. işaretler,
 • Dini değerleri ve sembolleri içeren işaret ve adlandırmalar,

Marka Yenilemesi Nasıl Yapılır?

Marka Yenilemesi Nasıl Yapılır? İstanbul Marka Avukatı

İstanbul marka avukatı ekibimiz marke yenileme işlemlerini yapmaktadır. Marka koruma süresi başvuru tarihinden itibaren on yıldır ve onar yıllık dönemler halinde uzatılabilir. Marka hakkının devamı için, marka Kararnamenin 41 inci, Yönetmeliğin 16 ncı ve 17 nci maddelerinde belirtilen koşullarla ve süre içerisinde yenilenmelidir. Koruma süresinin bitiminden itibaren altı aylık süre içerisinde yenilenmeyen markalar hükümsüz sayılır. Yenileme isteminin yapılması ve yenileme harç ve ücretinin ödenmesi, koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden önceki altı ay içinde gerçekleştirilir. Bu sürenin geçirilmesi durumunda yenileme istemi, ek bir ücretin ödenmesi koşuluyla koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden itibaren altı aylık süre uzatımı içinde de yapılabilir.

Yenileme başvurusu, Türk Patent ve Marka Kurumu’nun internet sitesinde verilen “Marka Tescil Yenileme Formu” ile yapılabilir. Yenileme, marka sahibinin veya vekilinin talebi üzerine gerçekleştirilir. Yenileme talebinin kaydı için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur:

 • Talep dilekçesi
 • Yenileme ücretinin ödendiğini gösterir bilgi veya belge
 • Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa Yönetmeliğin 9 uncu maddesine uygun olarak düzenlenmiş vekaletname

Her marka için ayrı talep yapılmalıdır. Makul nedenlerle şüpheye düşülmesi durumunda Türk Patent ve Marka Kurumu, yenileme talebine ilişkin olarak, başvuru sahibinden gerektiğinde noter tasdikli de dahil her türlü delilin ibrazını isteyebilir.

Marka Çeşitleri Nelerdir?

Marka Çeşitleri Nelerdir?

Sınai Mülkiyet Kanununa göre tescil edilecek markaların çeşitleri aşağıda gösterilmiştir.

Ortak Marka

Üretim ve ya ticaret ve ya hizmet işletmelerinden oluşan, bir gurubun mal ve ya hizmetlerini diğer işletmelerin mal ve ya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işarettir.

Garanti Markası

Marka sahibinin kontrolü altında birçok işletme tarafından o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etmeye yara yan işarettir.

Ticaret Markası

Bir işletmenin imalatını ve/ve ya ticaretini yaptığı malları, başka işletmelerin mallarından ayırt etmeye yarayan işarettir.

Hizmet Markaları

Bir işletmenin hizmetlerini diğer işletmelerin hizmetlerinden ayırt etmeye yara yan işarettir. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi, birlikte kullanmak istedikleri markayı ticaret markası ve/ve ya hizmet markası olarak ad veya unvanlarını başvuru formu üzerindeki başvuru sahibi bölümüne birlikte yazarak başvuru yapabilirler.

Marka Lisansı ve Çeşitleri

Marka Lisansı ve Çeşitleri İstanbul Marka Avukatı

Marka sahibi, marka tescil kapsamında yer alan mallardan/hizmetlerden bir bölümünün ve ya tamamının üzerinde markasının kullanma hakkını (lisans) üçüncü şahıslara verebilir. Lisansın sicile kaydı ve yayımlanması için, aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur.

 • Lisansa konu marka tescil numarası ile marka adının yer aldığı talep dilekçesi
 • Lisans alan ve verenin imza ve beyanlarını, lisansa konu olan mal veya hizmetleri, marka tescil numarasını, marka adını, varsa lisans ücretini, lisans süresini belirtir noter tasdikli lisans sözleşmesi, lisans sözleşmesinin yabancı dilde olması halinde ilaveten yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi
 • Ücretin ödendiğini gösterir bilgi veya belge
 • Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa Yönetmeliğin 9 uncu maddesine uygun olarak düzenlenmiş vekaletname

Lisansı verilen markanın yenilenmesi durumunda lisans devamı ücreti yatırılarak, lisansın yeniletilmesi gerekmektedir.

Lisans; inhisari lisans ve ya inhisari olmayan lisans şeklinde verilebilir. Aksi Sözleşmede kararlaştırılmamışsa lisans inhisari değildir. İnhisari lisans söz konusu olduğu zaman, lisans veren başkasına lisans veremez ve hakkını açıkça saklı tutmadıkça kendisi de markayı kullanamaz. Sicile kaydedilmeyen lisans, iyi niyetli üçüncü kişilere karşı ileri sürülemez.

Markanın Kullanılması Zorunluluğu

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu tescil edilen bir markanın kesintisiz olarak 5 yıl süre ile kullanılmasının iptal gerekçesi olarak belirtmektedir. Dolayısı ile marka tescil başvurularında sadece üretimi ya da sunumu düşünülen mal ve hizmetlerin belirtilmesi gerekmektedir. Markaların, kullanılması düşünülmeyen mal ya da hizmetler için tescili hem tescil maliyetlerini arttıracak hem de markanın iptali riskini ortaya çıkaracaktır.

Marka Hükümsüzlüğü

 • Tescil tarihinden itibaren 5 yıl süre ile kullanılmayan ve ya kullanıma 5 yıllık süre için kesintisiz ara verilen,
 • Kullanım sonucu jenerik bir isim haline gelen,
 • Kullanım sonucu yanıltıcı bir nitelik kazanan,

Tesciline engel bir durumun varlığına rağmen tescil edilmiş bulunan, markalar mahkeme kararı ile hükümsüz kılınabilir.

Markanın Koruma Süresi

Markanın Koruma Süresi İstanbul Marka Avukatı

Tescil edilen bir marka başvuru tarihinden itibaren 10 yıl süre ile korumadan yararlanır. 10’ar yıllık sürelerle yenilenmek suretiyle tescilli bir markanın sınırsız bir süre ile korunması mümkündür.

Yenileme talebi koruma süresinin sona ermesinden önceki 6 ay içerisinde yapılır. Bu süre içerisinde yenileme talebi yapılmayan markalar için, ek ücret ödemek şartı ile 10 yıllık sürenin sona ermesinden sonraki 6 aylık süre içerisinde de yenileme talebi yapılabilir.

Marka Hakkının Sona Ermesi

Tescilli bir marka üzerindeki tescilden doğan haklar;

 • Markanın 10 yıllık koruma süresi sonunda yenilenmemesi,
 • Marka sahibinin marka hakkından vazgeçmesi,
 • Markanın mahkemece hükümsüz kılınması veya iptal edilmesi hallerinde sona erer.

Marka Tescil Süreci ve İtiraz

Marka Tescil Süreci İtiraz İstanbul Marka Avukatı

İstanbul Anadolu Yakası Marka Avukatı ekibimiz marka hukuku ve marka davaları konusunda 1996’dan bugüne edindikleri deneyim ve bilgiler çerçevesinde; marka, patent, tasarım başvurusu ve tescili, marka patent başvurusuna itiraz, marka devri, markada isim ve adres değişikliği, marka ihlali işlemlerinin takip edilmesi, marka rehini, marka lisansı ve haczi, ihtiyati tedbir, baskın ve el koyma işlemleri, Türk Patent ve Marka Kurumu ve Avrupa Patent Ofisi nezdinde marka, patent, endüstriyel tasarım, coğrafi işaretler, entegre devre topografyaları, telif, ticari sır, bilgisayar yazılımları, araştırma ve iş geliştirme faaliyetlerine ait fikir ve süreçler ve diğer fikri veya sınai mülkiyete tabi olabilen değerlerin tescili işlemlerinde hukuki destek vermektedirler.

Marka Tescil Süreci İtiraz İşlemleri

Marka tescil sürecindeki işlemler; Marka başvurusunun yapılması ile birlikte kurumun başvuruyu reddetmesi, yayım aşamasındaki markaya itiraz edilmesi, yayım aşamasında 3. Şahısların marka yayımına itiraz etmeleri, 3. Şahıs itirazlarına karşı görüş bildirilmesi ve yapılan itirazın kurum tarafından reddedilmesi gibi işlemleri kapsamaktadır.

Kurum Kararına İtiraz Nedir?

Kurum kararlarına karşı, söz konusu karardan zarar görenler tarafından kararın bildirilmesinden itibaren iki ay içerisinde yazılı ve gerekçeli olarak itiraz edilebilmektedir. Kuruma sunulan karara itirazlar Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi (YİDD) tarafından incelenmektedir. Kurumun nihai karar organı olan YİDD’nin itiraz işlemleri ile ilgili kesinleşen kararlarına karşı, kesinleşen kararın bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde, yetkili mahkemede dava açılabilmektedir.

Marka Yayımına İtiraz İşlemi

Başvuru şartlarına uygun olarak yapılmış ve Kanunun 5 inci maddesine göre reddedilmemiş bir marka başvurusu Resmi Marka Bülteni’nde yayımlanmaktadır. Marka başvurusunun yayımlanmasından sonra başvurusu yapılmış markanın, Kanunun 5 inci ve 6 ncı madde hükümlerine göre tescil edilmemesi gerektiğine ilişkin itirazlar ilgili kişiler tarafından marka başvurusunun yayımından itibaren iki ay içerisinde yapılmaktadır.

Kullanım İspatı Talebi

Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası kapsamında yapılan itirazlarda, başvuru sahibi itiraz sahibinden itiraz gerekçesi markasını itirazına dayanak gösterdiği mal veya hizmetler bakımından başvuru veya rüçhan tarihinden önceki beş yıllık süre içinde Türkiye’de ciddi biçimde kullanmakta olduğuna ya da kullanmamaya dair haklı sebepleri olduğuna ilişkin delil sunmasını talep edebilmektedir. İtiraz sahibi tarafından bu hususların ispatlanamaması durumunda itiraz reddedilmektedir.

İstanbul Anadolu Yakası Marka Avukatı Ekibimize Ulaşın

Ata Patent A.Ş. olarak bizler, yurt içinde ve yurt dışında şimdiki ve gelecekteki müvekkil ve müşterilerimizin hukuki sorunlarını çözmemizin veya bu sorunların hiç oluşmaması için gerekli tedbirleri almamızın varoluşumuzun gereği olduğunu biliyoruz. Patent Büromuz bugün Türk ve yabancı şahıs ve şirketlerin her türlü avukatlık ihtiyaçlarına cevap veren İstanbul’un saygın fikri haklar hukuk bürolarından birisi haline gelmiştir. Şirketimize ve İstanbul Anadolu Yakası marka avukatı için avukatlarımıza İletişim sayfamızdan ulaşabilir veya bize e-posta gönderebilirsiniz. Büyük emeklerle ortaya koyduğunuz fikirlerinizin küçük ihmaller nedeniyle kaybolmaması için var olduğumuzu ve size bir telefon kadar yakın olduğumuzu hatırlatırız.